Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z aplikacji e-czynsze, służącej do podglądu salda należności za czynsz mieszkalny.

1. Administratorem danych osobowych (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYSTEmEG Sp. z o.o. z siedzibą przy Ostrowskiego 7/305, 53-238 Wrocław, e-mail: biuro@systemeg.pl.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach aplikacji e-czynsze: Izabella Oleksiak, e-mail: biuro@systemeg.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia prezentacji informacji od Zarządcy Nieruchomości, w tym dotyczących naliczeń i wpłat, oraz prezentacji ogłoszeń.

4. Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne. W przypadku danych marketingowych, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności usługodawcy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

6. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administracja danych osobowych nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania na podstawie otrzymanych danych osobowych.

7. Pliki cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy funkcjonalności aplikacji.

8. Prawa użytkownika

Masz prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.

9. Prawo do cofnięcia zgody

Posiadasz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej uprzednio zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.

11. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do obsługi serwisu.

Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie przetwarzania danych osobowych w ramach naszej aplikacji e-czynsze.