Wykorzystaj możliwości SYSTEmSM

SYSTEmSM jest nowoczesnym programem wspomagającym profesjonalne zarządzanie nieruchomościami.

Przeznaczony jest do stosowania zarówno w dużych spółdzielniach jak i małych wspólnotach mieszkaniowych oraz wydziałach gospodarki mieszkaniowej w urzędach miast i gmin.

Uniwersalność programu sprawia, że może być on uruchamiany na jednym lub kilku stanowiskach pracy, a tym samym łatwo dostosowany do specyfiki firmy. Zastosowana w systemie technologia „klient-serwer” oraz centralna baza danych, umożliwia jednoczesną pracę na wielu stanowiskach.
Projekt programu opracowany został we współpracy z jedną z większych wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych. Dzięki tej współpracy powstał program, który zawiera wszystkie niezbędne funkcjonalności wspomagające zarządzanie zasobami mieszkaniowymi.

Najnowsza wersja programu SYSTEmSM przygotowana została w języku Delphi XE i C++ Builder. Środowisko to umożliwia tworzenie szybkich i wydajnych aplikacji pracujących pod systemami operacyjnymi: Windows 7 (32b/64b) i Windows Serwer . Korzystanie z najnowszych systemów operacyjnych firmy Microsoft gwarantuje większe bezpieczeństwo i kontrolę nad zarządzaniem zasobami w firmie. Program SYSTEmSM wykorzystuje bazy danych SQL Serwer Express, które zapewniają wydajny i bezpieczny dostęp do danych oraz są bezpłatne dla małych i średnich firm.

System jest dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów prawnych i spełnia wymogi Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w zakresie ochrony zbiorów danych osobowych odbiorców.

Prosty, funkcjonalny i intuicyjny interfejs użytkownika, ułatwia obsługę programu osobom z podstawową znajomością komputera i systemu Windows.

Aby osiągnąć daleko idące korzyści, zapomnij o dawnych standardach. Zacznij pracować z ekspertami i wdrażaj innowacyjne, sprawdzone rozwiązania umożliwiające efektywne odzyskiwanie należności w postępowaniu egzekucyjnym na drodze administracyjnej.


Możliwości programu

SYSTEmSM posiada wiele funkcji wspomagających zarządzanie nieruchomościami. Najważniejsze z nich to:

 • Dostosowanie do wymogów Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO), w zakresie ochrony zbiorów danych osobowych odbiorców.
 • Możliwość wprowadzania do jednej bazy danych wielu wspólnot mieszkaniowych, z zachowaniem „hermetycznego” przeglądania i przetwarzania danych.
 • Dowolność definiowania typów zasobów.
 • Kartoteki mieszkańców/właścicieli i kartoteki lokali są ewidencjonowane osobno. Pozwala to na dodawanie kilku różnych właścicieli do jednego lokalu bez konieczności dublowania kartotek lokali.
 • Możliwość określenia procentowego podziału kosztów na każdego z właścicieli.
 • Rozliczenie kosztów. Możliwość zestawienia np. rocznej wartości naliczonego składnika(ów) w nieruchomości z faktycznie poniesionymi kosztami. Pozwala to rozliczyć lokal na podstawie wskazanego sposobu (np. proporcjonalnie do wysokości opłat) i wygenerować dokument rozliczeniowy.
 • Możliwość utworzenia dowolnego, specyficznego sposobu naliczania wartości danego składnika dla danego lokalu.
 • Obsługa Płatności Masowych – zapewnia szybkie i efektywne rozliczanie wpłat i przelewów bankowych. Informacje o dokonanych wpłatach są automatycznie importowane z banku do programu SYSTEmSM, co znacznie redukuje czas pracy księgowych i obniża koszty obsługi płatności.
 • Możliwość tworzenia wiadomości wewnętrznych (przypomnienia/alerty) dla wybranych użytkowników programu (w tym także dla siebie) i ustalenie, w jakim dniu lub przez jaki okres mają się one pokazywać jako przypomnienie o zaplanowanych zdarzeniach.
 • Porównanie zużycia mediów na licznikach końcowych i głównych, z możliwością rozliczenia wynikłej różnicy na lokale.
 • Ustalanie comiesięcznych zaliczek na „media” jest możliwe poprzez określenie ilości jednostek i ceny jednostkowej lub wysokości opłaty całkowitej.
 • Rozbudowany moduł wydruków, umożliwiający samodzielnie tworzenie wielu szablonów wydruków dla danego okna. Możliwość utworzenia zaawansowanych wydruków zawierających kilka stron oraz okna dialogowe.
 • Możliwość nanoszenia na wydrukach informacji zakodowanej w postaci kodu kreskowego. Przy pomocy skanera można odczytać w okienku kasowym informacje z książeczki czynszowej czy polecenia zapłaty i automatycznie ustalić nieopłacone dokumenty dla danego lokatora.
 • Elastyczny sposób tworzenia dokumentów naliczenia i rozliczenia, zawierających dowolnie wybrane i skonfigurowane składniki.
 • Możliwość rozliczania składników naliczeniowych w walutach obcych.
 • Moduł Ugód umożliwiający rozbicie zaległych i niezapłaconych dokumentów odbiorców na dogodne do spłacenia raty.
 • Możliwość wprowadzania i ewidencjonowania dokumentów sądowych.
 • W celu ułatwienia wykonywania określonych funkcji, program został wyposażony w kreatory:
  – naliczeń
  – odsetek
  – korekt
  – zmian cen składników
  – rozliczenia kosztów
 • Dział techniczny. Ewidencja przeglądów technicznych wykonywanych w lokalu i nieruchomości, np. przeglądy instalacji gazowej czy przeglądy kominiarskie. Planowanie i kontrola wykonania przeglądów urządzeń i instalacji.
 • Możliwość przeprowadzania analiz usterek i procesu ich likwidacji w podziale na nieruchomości i rodzaje robót w dowolnym okresie czasu.
 • Bezpośrednie połączenie z programami finansowo-księgowymi (import i eksport danych).
 • E-czynsze. Aktualne rozliczenia opłat za lokale, dostępne dla lokatorów w Internecie. Możliwość wprowadzania odczytów liczników. Szybki i wygodny kontakt poprzez pocztę email.

SYSTEmSM umożliwia podniesienie efektywności pracy, ponieważ automatyzuje i upraszcza czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych w administracji spółdzielni oraz wspiera działania analityczne kadry zarządzającej.


Okna programu


Moduły programu

Budowa modułowa programu SYSTEmSM umożliwia elastyczne dopasowanie jego funkcjonalności do realizacji określonych czynności wspomagających zarządzanie.

StandardowaProfesjonalna
Przegląd nieruchomości
Przegląd zasobów
Przegląd odbiorców
Dział techniczny
Stawki/Składniki opłat
Dokumenty naliczeniowe
Dokumenty kasowe
Dokumenty zewnętrzne
Operacje naliczeń dokumentów
Operacje kasowe
Wyciągi bankowe
Obsługa płatności masowych
Ugody
Dodatki mieszkaniowe
Analiza sprzedaży
Analiza zaległości
Analiza naliczonych składników
Słownik programu
Listy lokatorów
Wiadomości wewnętrzsne użytkowników programu
Administrator
Administrator uprawnień
Pomoc
Pomoc online
Internetowa usługa E-czynsze
Korespondencja elektroniczna
Integracja z wybranym systemem finansowo-księgowym